SPT 2 GPS Tracker

SPT 2 GPS Tracker
Anbieter Sports Performance Tracking Pty Ltd
System type Wearable System
Qualität IMS - International Match Standard
Zulassungsnummer 1004266
Zertifizierungsperiode 04-DEZ-19 - 03-DEZ-21
Testinstitut Sports Labs Ltd.
SPT 2 GPS Tracker